E-učenje | Metropolitan gimnazija

Specifičnost Metropolitan IT gimnazije u odnosu na druge srednje škole, jeste mogućnost učenja na daljinu za učenike koji ne mogu redovno da prate nastavu. Na osnovu člana 27. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, obrazovno-vaspitni rad može da se ostvaruje i kao nastava na daljinu („Službeni glasnik RS“ broj 55/13 i 101/17).

Univerzitet Metropolitan, osnivač Metropolitan IT gimnazije od 2005. godine primenjuje elektronsko učenje na svim svojim programima Osnovnih i Master studija, i ima veliko iskustvo u pripremi i realizaciji online nastave. Univerzitet Metropolitan je prvi univerzitet u Srbiji akreditovan za internet (online) studije.  Univerzitet Metropolitan trenutno nudi oko 200 predmeta preko svog sistema za online nastavu. To iskustvo je preneto u razvoju primene online nastave i za Metropolitan IT gimnaziju.

Univerzitet Metropolitan ima najsavremeniji eLearning sistem učenja u regionu koji:

  • pruža priliku učenicima koji prate nastavu na daljinu, da imaju konstantan rad sa nastavnikom tokom godine
  • dobijaju konkretne zadatke
  • imaju saradnju sa drugim učenicima
  • parcijalno polažu ispite, ali u vreme i na mestu koje se može uskladiti sa potrebama i mogućnostima učenika

Pored korišćenja nastavnih materijala preko sistema za elektronsko učenje, učenici će učiti i pripremati ispite korišćenjem udžbenika i drugih nastavnih materijala koji su odobreni za gimnazije ovog tipa. Za potrebe primene elektronskog učenja, razvijena je posebna metodologija korišćenja sistema za elektronsko učenje prilagođena uzrastu i potrebama vanrednih učenika.

Primenom navedenih principa primenjene metodologije, očekuje se postizanje većeg kvaliteta učenja i bolja efikasnost obrazovanja učenika. To će učenicima omogućiti:

  • da uče i spremaju predmete u terminima i mestima koji su njima najpovoljniji
  • da za svaku nastavnu temu obave više aktivnosti čijom realizacijom bolje, lakše i brže uče
  • da budu ocenjivani i u toku pripreme ispita, tako da se na ispitu vrši samo završno i kontrolno ocenjivanje učenika